Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2013

nimloth
22:32
Nie myśl. Nie analizuj. Nie nastawiaj się na TAK albo na NIE. Daj się ponieść.
     
— Simplel.
Reposted fromfakefriends fakefriends viaszydera szydera
nimloth
22:31
Jutro nigdy nie nadchodzi. Budzisz się i znowu dzisiaj. Serio. Sprawdzałam.
— Rajstopy Hrabiny
Reposted fromlubiedzis lubiedzis viaszydera szydera

March 16 2013

nimloth
19:35
8506 d91e
Reposted fromoutoflove outoflove viataka-jedna-ja taka-jedna-ja
nimloth
15:55
Najgorsza jest chwila, gdy zdaje się nam, że już po sprawie. Ale wszystko wraca i za każdym razem zapiera nam dech.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacygaretka cygaretka
nimloth
15:37
nimloth
15:28
Najgorsza rzecz, jaką może zrobić kobieta, to być z kimś tylko dlatego, żeby nie być samą 
— Agnieszka Holland
nimloth
13:28
Mam nadzieję, że dożyję dnia, w którym soup będzie działał bez zarzutów.
— lemonmind.soup.io
Reposted fromlemonmind lemonmind viacytaty cytaty
nimloth
13:22
Właśnie w tej sekundzie ktoś umarł. W tej sekundzie ktoś się narodził. W tej sekundzie ktoś walczy o coś, co ma każdy z nas, coś co jest tak naprawdę najważniejsze - życie. Przyznaj się, czekasz na coś, co tak naprawdę nigdy się nie wydarzy. Przyznaj się, że nie umiesz docenić tego, na co właśnie patrzysz. Nie umiesz zadbać o siebie, a tym bardziej o drugiego człowieka. Pogłębiająca się rana na Twoim sercu mogłaby być zaszyta, gdybyś tylko chciał. Uważnie spójrz na swoje odbicie w lustrze i zadaj sobie pytanie - czy jesteś szczęśliwy? Zwolnij, zastanów się i żyj chwilą. Ciesz się każdą sekundą, jakby to była ostatnia.
Reposted fromlabellavita labellavita viaszarakoszula szarakoszula
nimloth
13:22
1476 8f97
Reposted fromruuude ruuude viasognito sognito
nimloth
13:16
Człowiek czasem myśli, że jest śmieszny, jak upierdoli drugiego.
— Marek Hłasko, "Palcie ryż każdego dnia"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

March 14 2013

nimloth
23:26
1709 3512 500
RZYCIE.
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen
nimloth
22:13
1553 d6fb
Reposted fromyoo yoo viafreeway freeway

March 13 2013

nimloth
22:35

March 12 2013

nimloth
20:48
4594 e673

Nawet moralność jest tylko kwestią czasu...
nimloth
20:47
gardzę sobą sto razy w tygodniu.
— zimno
nimloth
15:27
Naj­lep­szą, i je­dy­ną drogą jest uda­wa­nie, że jest się takim samym. Na przy­kład, na in­for­ma­cję : "upie­kłam wczo­raj fan­ta­stycz­ne cia­sto im­bi­ro­we i roz­da­łam je ko­le­żan­kom z pracy", od­po­wia­da­my "rano zja­dłem lekko sple­śnia­łe spa­ghet­ti z przed­wczo­raj, bo tylko to mia­łem w lo­dów­ce - było zja­wi­sko­wo prze­pysz­ne". (...) Tu ważna uwaga: mu­si­my wy­po­wia­dać nasze re­la­cje upo­dab­nia­jąc się tonem głosu do na­sze­go prze­szczę­śli­we­go roz­mów­cy. 
— Jak przebywać ze szczęśliwą osobą i jej nie zamordować? J.Żulczyk
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaszarakoszula szarakoszula
nimloth
15:18
1910 163d
Reposted fromfussl fussl viabudas budas
nimloth
15:17
Są takie słowa, które repostujesz po raz n-ty, wiedząc, że pojawiały się na Twojej zupie wielokrotnie, a i tak wywołują wciąż te same emocje.

March 11 2013

nimloth
23:21
8951 bf75 500
nimloth
23:20
5933 de38
Reposted frompannakojot pannakojot viabudas budas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl